พสิษฐ์ ปณิธิจรูญโรจน์

Director, Editor, Executive Producer, Producer

Filmography ( ผลงานที่ผ่านมา )