กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Contact

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: +66 2273 0116-9
Fax: +66 2273 0120
E-mail: [email protected]
Website: www.thaimediafund.or.th
Facebook: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Filmography